HEMIJA

Dobrodošli!

Relativna atomska i molekulska masa

 RELATIVNA ATOMSKA I RELATIVNA MOLEKULSKA MASA

Atomska relativna masa je broj koji pokazuje koliko je puta masa nekog atoma veća od 1/12 mase atoma C-12.

Ar - nema jedinicu.

* To bi moglo da se shvati na sledeći način:

Ako se atom ugljenika (masenog broj 12) podeli na dvanaest delova po masi (masu atoma čine nukleoni iz jezgra) i uzme jedan deo taj deo je u stvari jedan nukleon (proton ili neutron u ovom slučaju svejedno). Zatim se masa celog atoma nekog elementa, na primer kisonika (masenog broja 16) poredi sa masom te dvanaestine. Kako kiseonik O-16 ima 16 nukleona njegova masa je 16 puta veća od mase te dvanaestine (tog jednog nukleona) pa je Ar(O)=16. Zbog postojanja izotopa Ar nije uvek ceo broj jer se u realnim uslovima ne porede jedan atom i dvanaestina, već veće tačno odredjene mase u kojima su zastupljeni svi izotopi jednog elementa sa jedne strane (na tasu vage na primer) a sa druge strane čist ugljenikov izotop C-12.

 

Molekulska relativna masa (Mr) je broj koji pokazuje koliko je puta masa nekog molekula veća od 1/12 mase atoma C-12.

Mr(H2O) = 2*1 + 16 = 18,

Mr (Al2(SO4)3)=2*23 + 3*32 + 12*16 = 342

 

SASTAV JEDINJENJA

 

Jedinjenja mogu biti NEORGANSKA I ORGANSKA JEDINJENJA.

Po drugoj osnovi mogu biti

OKSIDI (EO-2),

HIDRIDI (EH-1 ili +1),

HIDROKSIDI (MOH-1),

KISELINE (HX ili HXO) i

SOLI (MX)

 

1. MASENI ODNOS

Elementi se jedine u stalnom masenom odnosu pri gradjnju odredjenog jedinjenja - PRUSTOV ZAKON, zakon stalnih masenih odnosa.

Ako se H i O jedine u masenom odnosu 1g prema 8g uvek nastaje voda H2O!

Maseni odnos predstavlja odnos masa elemenata u nekom jedinjenju tako da budu najmanji mogući celi brojevi:

CO2 ima maseni odnos 12 (C) : 32 (2O) = 3 : 8

 U Na2SO4 maseni odnos je 46 : 32 : 64 = 23 : 16 : 32

Ukoliko je dat maseni odnos nepoznatog jedinjenja može se naći EMPIRIJSKA FORMULA (najjednostavnija formula jedinjenja - ne mora biti tačna, a umnožak ove formule daje MOLEKULSKU FORMULU - molekulskoj formuli odgovara relativna molekulska masa (Mr) i ona je "prava" formula)

Odnos elemenata u nekom oksidu azota je 7:16. Nadji empririjsku i molekulsku formulu ako Mr= 92.

 Prvo delimo dati maseni odnos sa vrednostima Ar. Kada dobijemo

molski odnos, delimo sa najmanjim brojem od svih dobijenih (u ovom slučaju sa 0.5) i onda po potrebi proširujemo do celih brojeva.

NO2 je empirijska formula i vredi 14 + 32 = 46 što je duplo manje od Mr, a to znači da je molekulska formula NO2 x2 = N2O4

                           nesse.jpg  

Ukoliko dva elementa grade više različitih jedinjenja važi zakon VIŠESTRUKIH MASENIH ODNOSA ili DALTONOV ZAKON: Jedan element se jedini u višestrukom masenom odnosu sa drugim elementom pri gradjenju različitih jedinjenja.

Na primer ako se 1g vodonika jedini sa 8g kiseonika (1:8) nastaje voda (H2O)

A ukoliko se 1g vodonika jedini sa 2x8g kiseonika (1:16) nastaje vodonik peroksid (H2O2)

 

Ovaj zakon se uglavnom primenjuje na binarna jedinjenja (sastavljena iz dva različita elementa)

 

Ukoliko su elementi gasovitog agregatnog stanja onda važi ZAKON STALNIH ZAPREMINSKIH ODNOSA - GEJ-LISAKOV ZAKON. Gasoviti elementi se jedine u stalnom zapreminskom odnosu gradeći jedinjenje

H2 + Cl2 " 2HCl

 

2. PROCENTNI SASTAV JEDINJENJA - maseni udeo elemenata u jedinjenju

 

procentni sastav se odredjuje u odnosu na ukupnu molekulsku masu. Inače ukoliko nije rečeno ili napisano drugačije procenti su uvek maseni procenti.

 

Procentni sastav na primer u SO2 računa se na sledeći način:

 

% O = 100% - 33.33% = 66.67%

Znači : 33,33% S , 66,67% O u SO2

 

Ako je dat procentni sastav a traži se empirijska formula - postupak je isti kao i kod masenog odnosa!

 

Naći formulu kristalohidrata (so koja u svojoj formuli sadrži molekule vode) koja sadrži

Na             C              O           H2O

16.08%     4.2%      16.78%    62.94%

  23             12          16             18

 0.699       0.35        1.09           3.5   delimo sve sa 0.35 jer je najmanji

 0.699       0.35        1.09           3.5_

0.35          0.35        0.35           0.35

  2              1            3           10      pa je formula Na2CO3x10H2O

Comments

zadaci

Tomislave
idi na kviz mol
A za neki dan bice zadataka vezanih za rastvore

 • 2009/02/22(日) 00:21:52 |
 • URL |
 • Pripreme hemija #-
 • [ Edit ]

Only the administrator may view.

Only the administrator may read this comment.

 • 2010/02/06(土) 12:45:09 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

king

color[/colorcolor][color:000099]color

Re: No title

Steta, jer lepa je to nauka... mnogo dobra nam je donela.
Mozda ipak ne volis predmet hemiju, a ne nauku... mada i to je steta jer je lep predmet.
Opet, razumem da ume biti tezak za shvatiti i postici dobre rezultate u njemu.
Mozda da joj das jos jednu sansu? :)

 • 2010/09/30(木) 21:12:29 |
 • URL |
 • Hemija #-
 • [ Edit ]

Only the administrator may view.

Only the administrator may read this comment.

 • 2010/12/14(火) 17:32:27 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

jur jur ujr

jujr jy jy jur

Relativna atomska masa

treba mi primer kako se izracunava Ar. help.

 • 2012/03/11(日) 12:59:19 |
 • URL |
 • Nina #QoZogDts
 • [ Edit ]

procentni sastav

procentni sastav aluminijum-oksida treba izracunati. ja dobijem 64% i 36% ali u rjesenju pise 52,94% Al i 47,06% O

Only the administrator may view.

Only the administrator may read this comment.

 • 2012/12/14(金) 10:27:18 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

moze li itko objasniti kako se racuna mf

 • 2014/04/28(月) 19:26:02 |
 • URL |
 • #-
 • [ Edit ]

Post a comment


Only the blog author may view the comment.

Trackbacks

Trackbacks URL
http://pripreme.blog126.fc2.com/tb.php/24-ce4a864f
Use trackback on this entry.