HEMIJA

Dobrodošli!

Mol, molarna masa, molarna zapremina, Avogadrov broj

MOL, MOLARNA MASA, MOLARNA ZAPREMINA,

AVOGADROV BROJ

 

Mol je ona količina supstance koja u sebi sadrži toliko čestica koliko ima atoma u 12g ugljenikovog izotopa C-12, a u tih 12g ugljenika 12C ima 6,023x1023 atoma (to jest ako se zaokruži 6x1023 atoma)

Avogadrov broj je konstanta koja pokazuje "da u 1mol supstance ima 6x1023 čestica" NA = 6x1023 1/mol.

Molarna masa je odnos mase supstance i njene količine ("molarna masa pokazuje koliko grama neke supstance ima u jednom molu te supstance")

Molarna zapremina predstavlja odnos zapremine supstance i njene količine ("molarna zapremina pokazuje koliko dm3 zauzima 1mol nekog gasa") i sve to pri odredjenoj temperaturi i pritisku. Vm=22,4dm3/mol pri 0°C i 101,3 kPa.

 

N- broj molekula, m - masa supstance, NA - Avogadrov broj, M-molarna masa, V-zapremina, Vm-molarna zapremina

 

Ukoliko se koriste ove formule mora se voditi računa da ukoliko je n (mol) količina atoma, onda se sve u formuli odnosi na atome!

Ukoliko je n(mol) količina molekula, onda se sve u formulama odnosi na molekule.

 

* mol molekula je količina supstance koja se koristi za supstance izgradjene kao molekuli (H2 - 1 mol molekula vodonika)

* mol atom je količina supstance koja može uvek da se koristi, ali se posmatra broj atoma - indeksi u formuli

 (H2 - 2 mol atoma vodonika)

 

Molarna zapremina nije uvek 22,4dm3/mol. Njena vrednost se menja sa promenom pritiska i temperature.

Ako je temperatura 0°C i pritisak 101,3 kPa onda Vm=22,4dm3/mol, to se dobija iz jednačine idealnog gasnog stanja:

                                     pV=nRT

p-pritisak u kPa, V-zapremina u dm3, n - količina supstance (mol), R = 8,314 kPadm3/(molK)-gasna konstanta, T-temperatura u kelvinima (K)

°C + 273 = K (razlika izmedju Celzijusove i Kelvinove skale je 273 stepena)

Jednačina idealnog gasnog stanja može da se iskoristi ukoliko uslovi nisu normalni a traži se količina supstance ili masa ili zapremina gasa!

Avogadrov zakon: Isti broj molekula dva različita gasa pri istim uslovima (pritisak i tepmperatura) zauzimaju istu zapreminu!!! 

Tečne supstance:

Voda ima gustinu 1g/cm3 (na 4°C) ili bluzu 1g/cm3 na temperaturama od 0 do 100 stepeni Celzijusa. Zbog toga je 1g vode isto što i 1cm3 (to jest 1ml).

Za ostale supstance: ukoliko je zadata masa, a traži se zapremina, potreban je podatak o gustini. Ukoliko se zna gustina tečne supstnce, "može se iz grama dobiti cm3, i obrnuto".

 

Comments

Only the administrator may view.

Only the administrator may read this comment.

 • 2011/10/18(火) 09:47:32 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Only the administrator may view.

Only the administrator may read this comment.

 • 2011/10/18(火) 09:48:53 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Djordjevic

UCITE DECO!!!!!

 • 2012/05/30(水) 21:32:52 |
 • URL |
 • Jelena #mUW19zPY
 • [ Edit ]

Only the administrator may view.

Only the administrator may read this comment.

 • 2014/03/02(日) 22:37:37 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Only the administrator may view.

Only the administrator may read this comment.

 • 2014/03/02(日) 22:39:23 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Nemate pojma

Nemate pojma koliko mi je ovo pomoglo, mnogo vam hvala ! v-10

 • 2014/10/07(火) 20:52:22 |
 • URL |
 • Lazar #-
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2015/05/10(日) 09:10:18 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Only the administrator may view.

Only the administrator may read this comment.

 • 2015/06/02(火) 09:01:50 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2016/01/24(日) 19:39:37 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2019/06/17(月) 17:53:48 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2019/06/20(木) 05:54:27 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Post a comment


Only the blog author may view the comment.

Trackbacks

Trackbacks URL
http://pripreme.blog126.fc2.com/tb.php/25-0daa6820
Use trackback on this entry.